Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
Inici Notícies 19/09/2008 AL·LEGACIONS COMPLEMENTÀRIES AL PLA ESPECIAL DE LA RABASSA.

19/09/2008 AL·LEGACIONS COMPLEMENTÀRIES AL PLA ESPECIAL DE LA RABASSA. PDF Imprimeix Correu electrònic

A L'HONORABLE COMÚ DE SANT JULIA DE LORIA


l'Associació de Defensa de la Natura (ADN), actuant en nom i
representació de la mateixa; i també en la meva qualitat de membre del
grup ciutadá Armes de la Rabassa; essent com es que I'ADN té com
objectiu principal, proclamat pels seus Estatuts, vetllar per la
preservació i la conservació del patrimoni natural i cultural, objectiu que
comparteix amb el grup ciutadà Amics de la Rabassa: i que ambdues
formacions tenen, a l'ensems, interès en el respecte de la legalitat
vigent, en particular la urbanística; per raó de les afectacions negatives que
entén ocasiona i comportaria el desenvolupament del pretès Pla Especial
de concreció d'usos i condicions de l'edificació de l'equipament comunitari
a la Rabassa, l'aprovació del qual es fa pública per l'Edicte del 22 de juliol
del 2008 que apareix al BOPA del 6 d'agost del 2008; en temps i forma
deguts, per mitjà del present escrit, comparec de nou davant de l'Hble.
Comú de Sant Júlia de Lòria, i formulo les següents al·legacions
complementàries a les que varem formular en data d'ahir, mitjançant
les quals ens oposem, en les qualitats referenciades, a l'aprovació
del Pla Especial de concreció d'usos i condicions de l'edificació
deis terrenys qualificats com a equipament comunitari al paratge de
La Rabassa en les condicions i amb la documentació que integra
en l'estat actual:


Desena: Es constata que el pretès Pla Especial de concreció d'usos i
condicions de l'edificació de l'equipament comunitari a la Rabassa,
l'aprovació del qual es fa pública per l'Edicte del 22 de juliol del 2008 que
apareix al BOPA del 6 d'agost del 2008 incompleix l'ordenament jurídic
andorrà perquè no porta ni cap signatura de cap arquitecte col·legiat
degudament autoritzat a exercir al Principat d'Andorra, ni visat del Col·legi
d'Arquitectes d'Andorra.


Onzena: La documentació sotmesa a informació pública no planteja
ni contempla, respecte ais camins, les definicions de les rasants, ni
tampoc cap estudi d'impacte ambiental, amb estudi de repercussions i
compliment.


Dotzena: Existeix en la documentació publicada certa informació
geològica però la mateixa no ha estat posada en relació ni analitzada
respecte al paisatge, ni s'estudien, tampoc, lligams i repercussions.


Tretzena: Tots els estudis que formen part del plec de documentació
exposada conclouen en que es tracta d’anàlisis preliminars, mancades de
contingut i d'aprofundiment, i, per tant, en manca d'informació, o
insuficiència de la mateixa perquè la documentació de referència pugui
tenir caràcter de Pla Especial.


Catorzena: Es curiós, i alhora preocupant i inquietant comprovar com
la majoria d'aspectes contemplats ho estan de manera molt superficial; i
algunesporàdic que està en profunditat es una burda copia de quelcom ja
existent: la depuradora. A ningú se li escapa l'exercici de reproducció de la
documentació que consta, que correspon a una copia de la depuradora del
Grau Roig.


Quinzena: No s'ha comprovat que en la informació que forma plec del plec publicat
consti cap referència a la sostenibilitat del desenvolupament previst, en el sentit del
respecte al medi previst per la Constitució del Principat d'Andorra.
Setzena: Ni les barreres naturals, ja existents, ni llur convivència, relació, i contacte amb
les arquitectòniques que es crearan estan analitzades en el plec de documentació fet
públic.


Dissetena: No s'ha pogut comprovar l’existència de tota la documentació
topogràfica, a l'escala requerida per la Llei en la publicació efectuada.


Divuitena: Es constata que el Pla Especial preveu la privatització de diversos passos
públics sense analitzar ni conseqüències, ni substitucions, ni opcions al respecte.


Dinovena: La documentació publicada tampoc resol res respecte als passos fronterers,
afectats pel projecte.


Vintena: No només no es resol, sinó que ni tan sols s'estudia ni s'analitza ni es prenen en
consideració els residus susceptibles d'ésser produïts, en particular el plom.


Per tot el qual, a l'Hble. Comú de Sant Julia de Loria,


S O L . L I C I T E M :


Que tingui per presentades, en temps i forma deguts, les presents al·legacions,
complementaries a les que foren presentades en data d'ahir, mitjançant les quals
ens oposem rotundament a l'aprovació del Pla Especial de concreció d'usos i
condicions de l'edificació deis terrenys qualificats com a equipament comunitari al
paratge de La Rabassa; i per demanat que, un cop examinades les al·legacions
presentades, s'acordi no portar a terme l'aprovació del Pla Especial de concreció
d'usos i condicions de l'edificació dels terrenys qualificats com a equipament
comunitari al paratge de La Rabassa.


Sant Júlia de Lòria, el 20 de setembre del 2008.