Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
Cette maladie masculine grave est trs rpandue en France. Grvisse critique Il vier 5 Meubles et clairage 6 lectromnagera Time in Hollywood tait le film. Vous aurez seulement besoin dappeler le numro indiqu. Les comprims de Viagra doivent tre consomms environ 60 minutes avant le contact sexuel. Le Viagra pas cher est la fois un sauveur et une solution ce problme trs frquent chez les hommes. Vous ordonnance acheter viagra pas cher pouvez lacheter lavance et lactiver quand vous le souhaitez.
Inici Notícies 29/01/08 Resolució Comissió Tècnica d'Urbanisme.Naturlàndia

29/01/08 Resolució Comissió Tècnica d'Urbanisme.Naturlàndia PDF Imprimeix Correu electrònic
Resolució
 

Núm. d'expedient de U sol licitud:       60393

Data d’entrada:         28/11/2007                                                    Núm. de resolució:      65071 /2008

VIST el recurs de reposició formulat per L'ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DE LA NATURA i de! GRUP D'AMICS DEL BOSC DE LA RABASSA, patient respectivament, en data 28 de novembre del 2006, amb el número de registre 546.743 i número d'expedient 60393/ 2007, contra la resolució del Ministre d'Urbanisme i Ordenament Territorial de data 9 de novembre del 2007.

VIST que els recurrent sol liciten que es revoqui la resolució recorreguda, donant lloc a totes i cadascuna de les peticions formulades per aquesta part en la seva denuncia de 26 d'octubre del 2007 ¡ que, de manera provisional i cautelar, però urgent i immediata, es cursi ordre al Comú de Sant Julià de Lòria perquè suspengui, sense mes evolució, tots i cadascun dels actes d'execució que es troben en curs, materialitzats per obres, al Bosc de La Rabassa, en treball del projecte Naturlàndia en general, ¡ en concret pari tot seguit l’avançament de l'obra de construcció del Tobotronc, tot per mentre no es produeixi la intervenció i degut coneixement del Ministeri de Cultura, i el Comú de Sant Júlia de Lòria no obtingui l'autorització d'aquest Ministeri titular de cultura per realitzar qualsevol obra o intervenció en la superfície o territori, zona paleontològica, del Bosc de La Rabassa.

VIST l'informe datat el 12 de desembre del 2007, de l’Àrea de recerca històrica del Departament de Patrimoni Cultural i Política Lingüística del Ministeri Portaveu, Cultura i Ensenyament Superior.

VIST l'informe de data 14 de desembre del 2007, trames pel Comú de Sant Julià de Lòria, en el què se sol·lícita de desestimar el present recurs de reposició.

VIST el contingut de l'article 147.1 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (endavant Lgotu), que preveu que contra la decisió del Ministre responsable de l'ordenament territorial, President de la Comissió Tècnica d'Urbanisme. i actuant com a delegat d'aquesta, escau recurs de reposició davant la mateixa Comissió.

VISTA La llei general d'ordenació del territori i urbanisme, especialment els seus a rticles.

ATES que el present recurs té per objecte determinar si escau, de forma cautelar, urgent i immediata, procedir a l'atur de les obres i treballs que el Comú de Sant Julià de Lòria porta a terme en la zona coneguda per El Bosc de La Rabassa, a la Parròquia de Sant Júlia de Lòria, en relació al projecte conegut per Naturlandia i, concretament, a l'obra coneguda per Tobotronc, mentre no es produeixi la intervenció del Ministeri titular de cultura, en atenció a què la zona dels treballs seria considerada com a zona paleontològica.

ATES que l'abast de la present resolució es limita a la necessitat de les mesures cautelars sol·licitades, tradu'ïes en la necessitat d'atur immediat de les obres que es duen a terme al Bosc de La Rabassa, per l’existència d'un perill públic, per contravenció manifesta de la legalitat urbanística, per evitar fets consumats o perjudicis de tercers, conforme al que disposa l'article 147 de la Lgotu. No serà, doncs, objecte d'examen les al·legacions i argumentacions de les parís sobre la naturalesa de les obres que es duen a terme i, en concret, sobre el giny conegut per Tobotronc.

ATÈS que, d'antuvi, convé examinar les al·legacions que formula la part recurrent, en relació a la motivació de la resolució que ha estat objecte de recurs i sobre la situació d'indefensió que -sosté- l'ha afectat. En aquest sentit, la part recurrent al lega que la resolució és incoherent, tergiversa els arguments de la part demandant en relació al giny conegut per Tobotronc, tot convertint-lo en allò que no es. I que el fet de fer sortir de context els arguments esgrimits per aquesta part converteix la resolució en no motivada i provoca indefensió en la part demandant.

ATÈS que segons l'article 39 del Codi de l'Administració, la motivació dels actes administratius ha de comportar "l'enunciat de les consideracions de dret i de fet que constitueixen el fonament de la decisió". Doncs bé, la resolució que ha estat objecte de recurs conté, de forma succinta però clara i precisa, quins són els elements de fet que han estat objecte d'examen, que concreta en el contingut dels informes del Comú de Sant Julià de Lòria de 7 de novembre del 2007 i de l’Àrea de recerca històrica del Ministeri del Portaveu, Cultura i Ensenyament superior de 8 de novembre del 2007, i quins són els fonaments de dret que aplica als mateixos, que concreta en l'article 147 i concordants de la Lgotu. Conseqüentment, la resolució i els seus arguments podrà o no plaure a la part recurrent, però la Comissió la considera suficientment motivada, sense que per tant s'hagi pogut situar la part recurrent en indefensió, com -per altra part- acredita el mateix escrit de recurs on les associacions recurrents desenvolupen detalladament els arguments de reposició contra la decisió impugnada.

ATÈS que segons exposa de forma detallada l'informe de l’Àrea de recerca histórica del Departament de Patrimoni Cultural ¡ Política lingüística del Ministeri del Portaveu, cultura i Ensenyament Superior, l’existència de restes fòssils en la zona coneguda per "La Rabassa" se sitúa en 3 jaciments paleontològics, individualitzats, que es troben en el Roc de Pimes, el Pic de Caborreu i el d'Aixirivall, sense relació directa amb el Bosc de La Rabassa. En conseqüència, no existint cap interès paleontològic en tota la zona ocupada pel projecte conegut per Naturlándia i, concretament en la zona del Bosc de la Rabassa ocupat pel giny Tobotronc, i no existint cap possibilitat que es produeixin danys irreversibles en aquest sentit, no hi ha cap necessitat d'adoptar les mesures cautelars i urgents sol·licitades.

ATÈS que les raons exposades porten a ratificar la resolució que ha estat objecte de recurs, desestimant aquest darrer en tots els seus termes.

VISTES les disposicions legals citades i les restants de general aplicació,

La Comissió Tècnica d'Urbanisme, en fa sessió del dia 07 de gener del 2008,

RESOL

Primer: DESESTIMAR EN TOTS ELS SEUS TERMES el recurs de reposició número 60393/ 2007 de data 26 de novembre del 2007, interposat pels actuant en nom i representació de ADN i GRUP D'AMICS DE LA RABASSA, amb el número de registre 546.743, i confirmar la resolució del Ministre d'Urbanisme i Ordenament Territorial del 9 de novembre del 2007.

Segon: NOTIFICAR la present resolució a la representació de les entitats recurrents i al Comú de Sant Julià de Lòria, als efectes pertinents.

 
De conformitat amb l’establer en l’article 148 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme aquesta resolució constitueix un acte administratiu definitiu, que exhaureix la via administrativa i deixa expedita la via jurisdiccional. D'acord amb el que disposa l'article 36 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal modificat per l'article 147 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials el termini per interposar demanda davant el Tribunal de Batlles és de tretze dies hàbils a comptar de la data de la seva notificació.
 

Xavier JORDANA ROSSELL

 President de la Comissió Tècnica UrbanismeMinistre d'Ordenament Territorial, Urbanisme i Medi Ambient