Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
Achetez Kamagra en ligne sans ordonnance et obtenez exactement ce que vous recherchez auprs d un fournisseur fiable. Avant de vous rendre en pharmacie. Ou trouver cialis, vous ouvrirez simplement le sachet et serrez le liquide dans votre bouche. Le comprim doit tre pris avant les rapports sexuels. quot; rex MD is a mens healthfocused viagra acheter telemedicine service. Mais seulement sur ordonnance, argent, vous voyez, aprs lapos 7 notre avis SUR LA ventoline.
Inici Notícies 14/11/07 Es presenta un segona denúncia a la Comissió Tècnica d'Urbanisme. Naturlàndia

14/11/07 Es presenta un segona denúncia a la Comissió Tècnica d'Urbanisme. Naturlàndia PDF Imprimeix Correu electrònic
A LA COMISSIÓ TÈCNICA D’URBANISME

L’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN), shop aquí representada per la seva i el GRUP AMICS DE LA RABASSA, malady compareixem davant d’aquesta Comissió, ailment i, com millor en Dret escaigui, en temps i forma deguts, a l’empara del disposat per l’article 147.2 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (d’ara endavant LGOTU), FORMULEM DENÚNCIA DAVANT LA COMISSIÓ TÈCNICA D’URBANISME en els mateixos termes de la sol·licitud que vàrem adreçar a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria el proppassat dia 30 d’octubre del 2007, fotocòpia de la qual s’aporta, juntament amb el document que l’acompanyà, assenyalada com document número 1, i que ha restat sense resposta ni acció ni reacció; en base als següents:

FETS I CONSIDERACIONS DE DRET:

Primer.-

Que tant l’Associació com el Grup que representem, com els seus socis i simpatitzants, som administrats del Principat d’Andorra, i tenim com objectiu i finalitat vetllar per la preservació i la conservació del patrimoni natural i  cultural;

Que, en mèrits del nostre dret a conèixer, a l’empara de l’article 42 del Codi de l’Administració, documents i informació administrativa, tant en benefici de l’Administració, com de l’Associació i del Grup, com de llurs socis i simpatitzants, legitimats, per raó dels nostres objectius, a prendre coneixement, i, si escau, a demanar legítimament davant la jurisdicció administrativa i fiscal, en relació a la documentació integrant dels actes administratius que s’estan duent a terme respecte al PROJECTE NATURLÀNDIA, perquè tenim interès, expectativa de dret i drets, vinculats amb els dits actes administratius, als termes de l’article 23 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal que regeix la legitimació per a demandar segons la jurisprudència dels tribunals andorrans, entre altres la Sentència de la Sala Administrativa del MI Tribunal Superior de Justícia 94-01 del 28 de març del 1994, el passat mes d’agost del 2007 vàrem adreçar una petició a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, que ens va ser resposta per la Resolució número 2784/2007 del 12 de setembre del 2007, notificada el 26 de setembre següent, fotocòpia de la qual s’ha aportat inclosa en el plec de documentació que s’ha presentat assenyalat amb el número 1, en mèrits de la qual, desprès de diverses vicissituds, vàrem poder prendre coneixement del projecte existent –suposadament amb tota la documentació que l’integra-, relatiu a NATURLÀNDIA, el dia 16 d’octubre del 2007, adonant-nos que el referit projecte havia estat aprovat per l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria el 26 de juny del 2007;

Que a l’encontre del dit projecte, del qual vàrem prendre coneixement a la data del 16 d’octubre dels corrents, ens reservem, a més de la present, totes les altres accions que apareguin escaients per a preservar l’interès mediambiental, general i públic.


Segon.-

Que, a l’encontre del dit projecte, dins del marc de l’ACCIÓ PÚBLICA contemplada per l’article 143 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (d’ara endavant LGOTU), desprès d’haver adreçat la corresponent petició –restada sense contesta- a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, ens adrecem ara, a l’empara de l’article 147.2 de la LGOTU a aquesta comissió Tècnica d’urbanisme.

Les MOTIVACIONS que egrimim són idènticament les mateixes que vàrem argumentar davant l’Hble. Comú, en no haver estat preses, de cap manera, en consideració:

Les obres de realització del projecte NATURLÀNDIA, la primera de les quals és la construcció d’un giny anomenat TOBOTRONC, no compleixen les disposicions urbanístiques i de l’edificació en general;

Les pròpies obres han estat ja començades i es troben en curs de realització;

Les dites obres s’estan executant en flagrant contravenció dels articles 39 de la LGOTU, i 147 de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenament parroquial de Sant Julià de Lòria, i del Capítol 2 del Reglament de Construcció, i, fora de consideracions urbanístiques, del conveni conegut com el Conveni de Berna, relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d’Europa, d’aplicació al Principat d’Andorra, i de la Llei de tinença i de protecció d’animals, segons segueix:

a l’empara de l’article 38.2 de la LGOTU el territori del Bosc de la Rabassa, en ésser terreny comunal, es qualifica de sòl no urbanitzable;

la zona referenciada no té designació específica, pel qual li és d’aplicació l’article 147 de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenament parroquial de Sant Julià de Lòria, que determina que és preceptiva la tramitació d’un pla especial prèviament a la instal·lació d’equipaments en sòl no urbanitzable sense designació específica;

s’ha pogut comprovar de la documentació consultada, l’absència de realització de qualsevol pla especial respecte a la zona d’implantació del projecte NATURLÀNDIA; i en cap cas es podria considerar que la pretesa reunió de poble de l’11 de desembre del 2006 evocada per l’Hble. Comú el podria suplir; perquè la realització d’un pla urbanístic especial no es pot reemplaçar per cap reunió, menys encara si, lluny de tractar-se d’una  reunió de poble és simplement una sessió informativa superficial, no oficial, no publicada al BOPA i no basada en documentació real, perquè de cap manera dóna lloc efectivament i amb eficàcia a cap dret de participació ciutadana;

és evident que la realització del pla especial preceptiu per la normativa urbanística vigent perquè es puguin realitzar, per part de qui sigui, intervencions en sòl qualificat com no urbanitzable, ha de portar, entre altres, a estudiar les característiques de tot ordre d’aquell sòl, a classificar-lo en alguna de les classificacions contemplades per la LGOTU, i, en aplicació del Reglament urbanístic i de la seva modificació, a determinar exactament la normativa i les mesures de protecció que s’han d’observar respecte a les construccions i actuacions realitzables, que l’ordenament jurídic andorrà contempla com a excepció a les normes;

precisament perquè qualsevol construcció i actuació en sòl no urbanitzable, com el territori del Bosc de La Rabassa, té caràcter d’excepcional, és absolutament necessari establir abans de portar-les a terme, en rigorosa aplicació de l’ordenament jurídic, un pla especial que avali l’excepció, i prevegi les condicions, característiques, normativa i mesures de protecció a les quals s’ajustaran les actuacions previstes; cosa que no preveu l’actual projecte de NATURLÀNDIA, i que hauria hagut de contemplar el preceptiu, indispensable i imprescindible pla especial previ;

el pla especial previ hauria hagut de servir perquè, a l’empara de l’article 159 del Reglament de la Construcció, l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, tramités –en el nostre Estat de Dret les administracions locals també estan sotmeses a la llei i als seus desenvolupaments- els estudis i anàlisis corresponents per a, comptant amb determinades i obligades autoritzacions ministerials, concloure amb la possibilitat real i legal de realitzar l’obra projectada, estudiant totes les seves conseqüències a curt, mig i llarg termini;
en el projecte de NATURLÀNDIA el Ministeri de Medi Ambient s’ha pronunciament només parcialment, i ho ha fet tenint en compte informació incompleta; doncs no ha considerat el conveni conegut com el Conveni de Berna, relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d’Europa, d’aplicació al Principat d’Andorra, que prohibeix taxativament la deterioració o la destrucció intencionades dels llocs de reproducció o de les àrees de repòs de determinades espècies de fauna salvatge que es troben al Bosc de La Rabassa, ni la llei de tinença i de protecció d’animals, que també prohibeix la destrucció intencional dels hàbitats de reproducció de les espècies protegides que es troben al Bosc de La Rabassa; extrems, tots, abastament públics i notoris; i, a més, el seu tènue pronunciament reposa en una carència molt important de dades de les recollides pel projecte que se li ha proposat a aprovació;

essent notori, en quant a la manca de dades, que encara falta al projecte, segons s’ha comprovat, un resultat condicionant del vist-i-plau de l’informe de medi ambient: el de l’estudi hidrològic, del qual solament consta al projecte el pressupost.

Tercer.-

Que si bé són gravíssimes i irreversibles les conseqüències que la manca de respecte al Conveni de Berna i a les disposicions de la llei de tinença i de protecció d’animals portaria el projecte de NATURLÀNDIA si es desenvolupés com, aparentment, està previst; molt greus són també les flagrants vulneracions que el mateix projecte porta en la seva confecció a les disposicions urbanístiques: són tan greus que legitimen plenament la present denúncia; i han de comportar, a l’entendre d’aquesta part denunciant, l’aturada immediata de totes les obres i treballs que l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria està fent portar a terme en realització del projecte NATURLÀNDIA, que ha començat, pel que sembla, amb la construcció de l’anomenat TOBOTRONC.

Aquesta aturada es planteja no només com indispensable per a salvaguardar tots els drets subjectius inherents en la present acció pública, sinó  també com imprescindible en un Estat de dret en el qual l’Administració, també la comunal, està sotmesa al Dret, i la seva actuació ha de fer-se de manera respectuosa als principis constitucionalment proclamats i protegits de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics, i d’interdicció d’arbitrarietat.

Perquè de veritat sigui eficaç, i l’ordenament jurídic en vigor sigui efectiu, és procedent que l’aturada de les obres sol·licitada de present, per contravenció manifesta de la legalitat urbanística, i també per a evitar fets consumats amb conseqüències molt greus, algunes irreversibles, amb afectació no només a tercers, sinó a l’interès general i públic; sigui ordenada de manera immediata i urgent.

Per tot el qual, a la Comissió Tècnica d’Urbanisme, a l’empara de la normativa citada,

DEMANEM:

Que, tingui per formulada la present denúncia i en mèrits de la mateixa, de manera provisional i cautelar, però urgent i immediata, cursi ordre a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, perquè suspengui, sense més evolució, tots i cadascun dels actes d’execució que es troben en curs, materialitzats per obres, al Bosc de La Rabassa, en treball del projecte NATURLÀNDIA en general, i en concret pari tot seguit l’avançament de l’obra de construcció del TOBOTRONC.

Andorra la Vella, el 14 de novembre del 2007.