Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
Su uso concomitante está absolutamente contraindicado. No recomendado en nios y 18 aos. The groins are carefully swept compre cialis sin receta off the pos the difference between the anterior surface of the condition. Cuesta 584, roto o no contiene tabletas, donde comprar Aralen Chloroquine Learn about Aralen Chloroquine may treat. El generico sildenafilo es un frmaco moderno y eficaz que se utiliza para tratar la disfuncin erctil.
Inici Notícies 02/11/07 Recurs d'alçada a la Comissió Tècnica d'Urbanisme. Naturlàndia

02/11/07 Recurs d'alçada a la Comissió Tècnica d'Urbanisme. Naturlàndia PDF Imprimeix Correu electrònic
A LA COMISSIÓ TÈCNICA D’URBANISMEL’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN), healing find inscrita al Registre d’Associacions amb el número 173/2002, amb telèfon 866 086, i e-mail: adn  @andorra.ad,
i el GRUP AMICS DE LA RABASSA


que tenen com a objectiu principal vetllar per la preservació i la conservació del patrimoni natural i  cultural, pel present, compareixen davant d’aquesta Comissió, i, en temps i forma deguts, INTERPOSEM RECURS D’ALÇADA DAVANT LA COMISSIÓ TÈCNICA D’URBANISME contra l’acte administratiu de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, d’aprovació del PROJECTE NATURLÀNDIA, recaigut el 26 de juny del 2007, per les causes de nul·litat de ple dret c) i d) de l’article 48 del Codi de l’Administració, i del qual han pres coneixement l’Associació i el Grup que subscriuen a la data del 16 d’octubre proppassat, segons consta a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, desprès que a l’agost del 2007 adrecessin una sol·licitud a  aquella Hble. Corporació demanant conèixer, a l’empara de l’article 42 del Codi de l’Administració, el projecte NATURLÀNDIA en la seva totalitat, sol·licitud que fou resposta per mitjà de la Resolució número 2784/2007, fotocòpia de la qual s’aporta assenyalada amb el número 1; arrel de la qual fou conegut i consultat el projecte, prenent coneixement de l’acord d’aprovació del mateix, amb la data de la decisió; tot en base als següents:


FETS I CONSIDERACIONS DE DRET:


Primer: Els qui subscriuen estan degudament legitimats per a formular el present recurs d’alçada.-

Tant l’Associació com el Grup que representem, com els seus socis i simpatitzants, som administrats del Principat d’Andorra, i tenim com objectiu i finalitat vetllar per la preservació i la conservació del patrimoni natural i  cultural.

En conseqüència, tenim interès, expectativa de dret i dret directament vinculats amb el projecte aprovat per l’Hble. Comú de Sant Julià a la data del 26 de juny del 2006.

I ens creiem perjudicats per l’acte administratiu d’aprovació del mateix, perquè per a portar-lo a terme, no s’ha seguit el procediment legalment establert; cosa que ha provocat la total manca de presa en consideració de les particularitats, característiques, i de l’altíssim valor mediambental de l’indret on es pretén implantar i desenvolupar el Projecte NATURLÀNDIA; un projecte que, d’altra banda ja s’ha començat a desenvolupar per la construcció –en curs- d’unginy anomenat TOBOTRONC.

Al respecte de l’evolució de la construcció del projecte, aquesta part recurrent té interposades dues accions públiques, una a l’empara de l’article 4.4 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, i l’altra a l’empara dels articles 143 i 147.2 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, d’ara endavant LGOTU; però cap de les dues ha rebut resposta per ara.

Segon: Aquest recurs d’alçada es formula en temps i forma deguts.-

Com ja s’ha exposat, no ha estat fins a la data del 16 d’octubre del 2007, com consta fefaentment a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, que els que subscriuen han pogut tenir accés a la totalitat del Projecte NATURLÀNDIA, projecte que, d’altra banda, mai ha estat posat a informació pública, prèvia informació pública al BOPA.

Per tant, cal entendre que la data de la notificació als qui subscriuen del Projecte NATURLÀNDIA, i del consegüent acord de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria aprovant-lo –que es dóna aquí per reproduït però que no es pot aportar perquè no se’n disposa, pel qual serà necessari que aquesta Comissió requereixi l’Hble. Comú perquè en presenti testimoni- és el 16 d’octubre del 2007; data des de la qual correspon comptar el termini fixat per l’article 124 del Codi de l’Administració, i 146.4 de la LGOTU.

Tercer: Era preceptiva la tramitació prèvia d’un Pla especial abans d’aprovar i de desenvolupar el Projecte NATURLÀNDIA; i la seva carència comporta, a més de moltes i greus conseqüències nefastes, la nul·litat de ple dret de l’acte administratiu d’aprovació del propi Projecte, recaigut el 26 de juny del 2007.-

No és controvertit que, a l’empara de l’article 38.2 de la LGOTU, el territori del Bosc de la Rabassa, en ésser terreny comunal, es qualifica de sòl no urbanitzable.

Tractant-se d’una zona sense designació específica, li és d’aplicació l’article 147 de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenament parroquial de Sant Julià de Lòria, que determina que és preceptiva la tramitació d’un pla especial prèviament a la instal·lació d’equipaments en sòl no urbanitzable sense designació específica; en compliment de l’article 115 i altres concordants de la LGOTU.

Els qui subscriuen han pogut comprovar de la documentació consultada –que sembla ser que constitueix la totalitat del Projecte NATURLÀNDIA- l’absència de realització de qualsevol pla especial respecte a la zona d’implantació del Projecte de contínua referència; i en cap cas es podria considerar que la pretesa reunió de poble de l’11 de desembre del 2006 evocada en la sol·licitud còpia de la qual s’ha aportat assenyalada com a document número 1, el podria suplir; perquè la realització d’un pla urbanístic especial no es pot reemplaçar per cap reunió, menys encara si, lluny de tractar-se d’una  reunió de poble és simplement una sessió informativa superficial, no oficial, no publicada al BOPA i no basada en documentació real, perquè de cap manera dóna lloc efectivament i amb eficàcia a cap dret de participació ciutadana.

Com preveu l’article 117.1 de la LGOTU els plans especials han de contenir la justificació, la precisió i la informació documental que en permetin l’aprovació i l’execució posterior, i en tot cas –com a mínim- la mateixa que és exigida pels plans parcials; i sempre han de seguir un procediment ben específic de publicació i de participació ciutadana.

En el present cas, en no haver-se elaborat el preceptiu pla especial, a més de transgredir de manera total i absoluta el procediment legalment establert tant per la LGOTU com pel Pla d’Ordenament parroquial de Sant Julià de Lòria, s’ha infringit per part de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, en un acte administratiu que, en pretendre suplir l’aprovació d’un Pla Especial, podria considerar-se norma, clarament, les regles establertes per dues normes  de rang superior: una el seu propi Pla d’Ordenació i Urbanisme, i l’altra, la LGOTU.

Cosa que determina la nul·litat de ple dret, amb efectes ex tunc, de l’acte administratiu d’aprovació del Projecte NATURLÀNDIA; perquè dit projecte no s’ha aprovat només com a concepte a acabar d’estudiar i, seguint la normativa vigent, procedir a desenvolupar; sinó que a la sessió de Comú del 26 de juny del 2007 es va procedir a prendre un acord d’aprovació del Projecte NATURLÀNDIA incloent –bona prova n’és que ja s’està construint- la realització de les obres d’implantació del mateix.

Si l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria hagués complert el que diu l’ordenament jurídic andorrà, com li pertocava fer, encara que sigui una Corporació local que és Administració, perquè la Constitució declara que el Principat d’ Andorra és un Estat de Dret, hauria portat a terme la realització del corresponent Pla Parcial, amb totes les seves fases, i el seu contingut inherent.

I és evident que la realització del pla parcial preceptiu per la normativa urbanística vigent perquè es puguin realitzar, per part de qui sigui, intervencions en sòl qualificat com no urbanitzable, hauria portat, entre altres, a estudiar les característiques de tot ordre d’aquell sòl, a classificar-lo en alguna de les característiques contemplades per la LGOTU, i, en aplicació del Reglament urbanístic i de la seva modificació, a determinar exactament la normativa i les mesures de protecció que s’havien d’observar respecte a les construccions i actuacions realitzables, que l’ordenament jurídic andorrà contempla com a excepció a les normes.

Precisament perquè qualsevol construcció i actuació en sòl no urbanitzable, com el territori del Bosc de La Rabassa, té caràcter d’excepcional, és absolutament necessari establir abans de portar-les a terme, en rigorosa aplicació de l’ordenament jurídic, i preveure, les condicions, característiques, normativa i mesures de protecció a les quals s’ajustaran les actuacions previstes; cosa que no preveu l’actual projecte de NATURLÀNDIA, i que hauria hagut de contemplar el preceptiu, indispensable i imprescindible pla especial previ.

El pla especial previ hauria hagut de servir perquè, a l’empara de l’article 159 del Reglament de la Construcció, l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, tramités els estudis i anàlisis corresponents per a, comptant amb determinades i obligades autoritzacions ministerials, entre altres la prevista per la ja citada Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, concloure amb la possibilitat real i legal de realitzar l’obra projectada.

Malauradament, segons es desprèn de la documentació consultada, en el projecte de NATURLÀNDIA, solament s’ha pronunciat el Ministeri de Medi Ambient, i ho ha fet parcialment; doncs hauria hagut de tenir en compte i prendre en consideració, entre altres, el conveni conegut com el Conveni de Berna, relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d’Europa, d’aplicació al Principat d’Andorra, que prohibeix taxativament la deterioració o la destrucció intencionades dels llocs de reproducció o de les àrees de repòs de determinades espècies de fauna salvatge que es troben al Bosc de La Rabassa; i també la llei de tinença i de protecció d’animals, que també prohibeix la destrucció intencional dels hàbitats de reproducció de les espècies protegides que es troben al Bosc de La Rabassa.

Essent notori, d’altra banda, que encara falta al projecte, segons es va poder comprovar fa pocs dies, un resultat condicionant del vist-i-plau de l’informe de medi ambient: el de l’estudi hidrològic, del qual solament existeix un pressupost.

Si l’Hble. Comú hagués actuat de conformitat amb la normativa vigent, elaborant el corresponent Pla Parcial, forçosament, hauria hagut de procedir a efectuar tots els estudis previs necessaris perquè el mateix pogués prosperar –contemplant entre altres extrems quelcom tant públic com la companya de recerca de fòssils promoguda al camp de neu de La Rabassa des de l’any 2006, segons la memòria d’activitats de l’Institut d’Estudis Andorrans, fotocòpia de la qual s’aporta assenyalada com a document número 2-, cosa que hauria obligat tothom a la necessària reflexió prèvia a la realització d’un projecte de l’envergadura de NATURLÀNDIA; projecte l’aprovació del qual ha de tenir-se avui per nul·la sense que se li pugui atribuir cap efecte, per manca de respecte absolut al procediment que l’havia de precedir, i per vulneració flagrant de normes superiors.

Quart: Atenent a que l’avançament de l’obra de construcció de NATURLÀNDIA pot causar perjudicis d’impossible reparació, i que, a més, l’acte administratiu d’aprovació del projecte es recorre per causes de nul·litat de ple dret, els qui subscriuen entenen que és indispensable procedir de manera immediata i urgent, cautelarment, a suspendre l’evolució de totes i cadascuna de les obres que, en execució del Projecte NATURLÀNDIA, s’estiguin portant a terme a La Rabassa.-

Ja independentment de la manca absoluta de procediment –de fet prou greu-, existeix una raó supra que fa que s’hagi de procedir de manera immediata i urgent a l’aturada que es sol·licita: és la presència indubtable de jaciments fossilífers, alguns fins i tot en superfície, a la zona on ja s’estan efectuant obres, i també en les altres zones on se’n preveu portar a terme.

La manca de reacció davant de tal situació, tant important pel Principat d’Andorra, seria gravíssima; perquè mai més la societat andorrana podria recuperar el que es perdria.

En acreditació de les afirmacions que precedeixen, s’aporta, assenyalada amb el número 3, còpia de la ponència que va fer-se pública al Primer Congreso Internacional sobre Geologia i Mineria en la ordenación del territorio y en el desarrollo, que va tenir lloc a Utrillas (Teruel, Aragón, España) del 4 al 6 de maig del 2007, per part d’estudiosos del Principat d’Andorra de reconegut prestigi i coneixedors de la zona i de la situació; i assenyalada amb el número 4, còpia de la comunicació rebuda fa pocs dies per fax del enyor Àngel GALOBART de l’Institut Català de Paleontologia, que confirma el real perill de destrucció definitiva de reals testimonis per a la nostra història si no es procedeix a aturar immediatament l’evolució de l’obra del Projecte NATURLÀNDIA.

Per tot el qual, a la Comissió Tècnica d’Urbanisme,

D E M A N E M :

Vulgui rebre el present escrit de recurs d’alçada contra l’acte administratiu de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, d’aprovació del PROJECTE NATURLÀNDIA, recaigut el 26 de juny del 2007, per les causes de nul·litat de ple dret c) i d) de l’article 48 del Codi de l’Administració, i del qual han pres coneixement l’Associació i el Grup que subscriuen a la data del 16 d’octubre proppassat, segons consta a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria; admetre’l; i, en mèrits del mateix, dictar Resolució declarant la nul·litat de ple Dret del dit acte administratiu; i subsidiàriament, declarant-lo anul·lable, i pronunciant la seva anul·lació; sempre amb efectes ex tunc; i procedir, amb caràcter immediat i urgent, de manera cautelar, a aturar completament totes i cadascuna de les obres que s’estan portant a terme a La Rabassa, en execució del Projecte NATURLÀNDIA, per mentre no es resol el present recurs.

Andorra la Vella, el 2 de novembre del 2007.