Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viagra ohne rezept osterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inici Notícies 30/10/07 Avui s'ha presentat una segona Sol·licitud d'Informació Pública. Projecte Naturlàndia

30/10/07 Avui s'ha presentat una segona Sol·licitud d'Informació Pública. Projecte Naturlàndia PDF Imprimeix Correu electrònic
Que

l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN), sales inscrita al Registre d’Associacions amb el número 173/2002, viagra tel. 866 086, e-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ;  
i el GRUP AMICS DE LA RABASSA, tenen com a objectiu principal vetllar per la preservació i la conservació del patrimoni natural i  cultural.

I.- Que tant l’Associació com el Grup que representem, com els seus socis i simpatitzants, som administrats del Principat d’Andorra, i, en mèrits del nostre dret a conèixer, a l’empara de l’article 42 del Codi de l’Administració, documents i informació administrativa, tant en benefici de l’Administració, com de l’Associació i del Grup, com de llurs socis i simpatitzants, legitimats, per raó dels nostres objectius, a conèixer, i, si escau, a demanar legítimament davant la jurisdicció administrativa i fiscal, en relació als actes administratius que s’estan duent a terme respecte al PROJECTE NATURLÀNDIA, perquè tenim interès, expectativa de dret i drets, vinculats amb els dits actes administratius, als termes de l’article 23 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal que regeix la legitimació per a demandar segons la jurisprudència dels tribunals andorrans, entre altres la Sentència de la Sala Administrativa del MI Tribunal Superior de Justícia 94-01 del 28 de març del 1994; el passat mes d’agost del 2007 vàrem adreçar una petició a aquest Hble. Comú, que ens va ser resposta per la Resolució número 2784/2007 del 12 de setembre del 2007, notificada el 26 de setembre següent, en mèrits de la qual, desprès de diverses vicissituds, vàrem poder prendre coneixement del projecte existent –suposadament amb tota la documentació que l’integra-, relatiu a NATURLÀNDIA, el dia 16 d’octubre del 2007, adonant-nos que el referit projecte havia estat aprovat per l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria el 26 de juny del 2007; de document assenyalat amb el número 1 aportem còpia de la sol·licitud referenciada;

II.- A l’encontre del dit projecte, formulem, en temps i forma deguts, l’ACCIÓ PÚBLICA contemplada per l’article 143 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (d’ara endavant LGOTU), i ho fem en base a les següents MOTIVACIONS:

Les obres de realització del projecte NATURLÀNDIA, la primera de les quals és la construcció d’un giny anomenat TOBOTRONC, no compleixen les disposicions urbanístiques i de l’edificació en general;

Les pròpies obres han estat ja començades i es troben en curs de realització;

El motiu de la present és donar coneixement formal a l’Hble. Comú de la Parròquia de Sant Julià de Lòria de l’execució de les obres de contínua referència en contravenció dels articles 39 de la LGOTU, i 147 de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenament parroquial de Sant Julià de Lòria, i del Capítol 2 del Reglament de Construcció, i, fora de consideracions urbanístiques, del conveni conegut com el Conveni de Berna, relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d’Europa, d’aplicació al Principat d’Andorra, i de la Llei de tinença i de protecció d’animals, segons segueix:

a l’empara de l’article 38.2 de la LGOTU el territori del Bosc de la Rabassa, en ésser terreny comunal, es qualifica de sòl no urbanitzable;

la zona referenciada no té designació específica, pel qual li és d’aplicació l’article 147 de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenament parroquial de Sant Julià de Lòria, que determina que és preceptiva la tramitació d’un pla especial prèviament a la instal·lació d’equipaments en sòl no urbanitzable sense designació específica;

es comprova, de la documentació consultada, l’absència de realització de qualsevol pla especial respecte a la zona d’implantació del projecte NATURLÀNDIA; i en cap cas es podria considerar que la pretesa reunió de poble de l’11 de desembre del 2006 evocada en la sol·licitud còpia de la qual s’ha aportat assenyalada com a document número 1, el podria suplir; perquè la realització d’un pla urbanístic especial no es pot reemplaçar per cap reunió, menys encara si, lluny de tractar-se d’una  reunió de poble és simplement una sessió informativa superficial, no oficial, no publicada al BOPA i no basada en documentació real, perquè de cap manera dóna lloc efectivament i amb eficàcia a cap dret de participació ciutadana;

és evident que la realització del pla parcial preceptiu per la normativa urbanística vigent perquè es puguin realitzar, per part de qui sigui, intervencions en sòl qualificat com no urbanitzable, ha de portar, entre altres, a estudiar les característiques de tot ordre d’aquell sòl, a classificar-lo en alguna de les característiques contemplades per la LGOTU, i, en aplicació del Reglament urbanístic i de la seva modificació, a determinar exactament la normativa i les mesures de protecció que s’han d’observar respecte a les construccions i actuacions realitzables, que l’ordenament jurídic andorrà contempla com a excepció a les normes;

precisament perquè qualsevol construcció i actuació en sòl no urbanitzable, com el territori del Bosc de La Rabassa, té caràcter d’excepcional, és absolutament necessari establir abans de portar-les a terme, en rigorosa aplicació de l’ordenament jurídic, preveure les condicions, característiques, normativa i mesures de protecció a les quals s’ajustaran les actuacions previstes; cosa que no preveu l’actual projecte de NATURLÀNDIA, i que hauria hagut de contemplar el preceptiu, indispensable i imprescindible pla especial previ;

el pla especial previ hauria hagut de servir perquè, a l’empara de l’article 159 del Reglament de la Construcció, l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, tramités –en el nostre Estat de Dret les administracions locals també estan sotmeses a la llei i als seus desenvolupaments- els estudis i anàlisis corresponents per a, comptant amb determinades i obligades autoritzacions ministerials, concloure amb la possibilitat real i legal de realitzar l’obra projectada;

malauradament, en el projecte de NATURLÀNDIA, solament s’ha pronunciat el Ministeri de Medi Ambient, i ho ha fet parcialment;

en el projecte de NATURLÀNDIA pertocava que es pronunciés, a més del Ministeri de Medi Ambient tenint en compte i prenent en consideració el conveni conegut com el Conveni de Berna, relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d’Europa, d’aplicació al Principat d’Andorra, que prohibeix taxativament la deterioració o la destrucció intencionades dels llocs de reproducció o de les àrees de repòs de determinades espècies de fauna salvatge que es troben al Bosc de La Rabassa; i la llei de tinença i de protecció d’animals, que també prohibeix la destrucció intencional dels hàbitats de reproducció de les espècies protegides que es troben al Bosc de La Rabassa; el Ministeri de Cultura, fent aplicació del disposat per la Llei del patrimoni cultural d’Andorra; i aquest segon Ministeri no s’ha pronunciat per a res, mentre que el primer ho ha fet positivament, en favor del projecte, però sense prendre en consideració les dades reals del mateix, i, sobretot, la manca de dades d’aquest;

essent notori, en quant a la manca de dades, que encara falta al projecte, segons es va poder comprovar fa pocs dies, un resultat condicionant del vist-i-plau de l’informe de medi ambient: el de l’estudi hidrològic, del qual solament consta al projecte el pressupost;

L’objectiu d’aquesta sol·licitud és el d’obtenir que l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria aturi immediatament totes les obres i treballs que està portant a terme, mentre no prengui totes les mesures que siguin necessàries; i, si no ho fa dins del termini de quaranta-vuit hores desprès de prendre coneixement d’aquesta sol·licitud, els qui subscriuen es veuran obligats, seguint el previst per l’article 147.2 de la LGOTU, a formular denúncia davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme amb la mateixa finalitat.


La present situació presenta urgència, per contravenció manifesta de la legalitat urbanística, i també per a evitar fets consumats amb conseqüències molt greus, algunes irreversibles, amb afectació no només a tercers, sinó a l’interès general i públic.

Per tot això

DEMANEM:

Que, de manera provisional i cautelar, però urgent i immediata, es procedeixi a suspendre, sense més evolució, tots i cadascun dels actes d’execució que puguin trobar-se en curs, del projecte NATURLÀNDIA en general, i en concret s’aturi tot seguit l’avançament de l’obra de construcció del TOBOTRONC; per mentre l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria no doni correcte compliment a les disposicions urbanístiques, i també a la restant normativa, citada en el cos de la present sol·licitud.


Sant Julià de Lòria, el 30 d’octubre del 2007.