Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
Inici Notícies 19/10/07 Al·legació al Projecte de Desviació de Sant Julià de Lòria

19/10/07 Al·legació al Projecte de Desviació de Sant Julià de Lòria PDF Imprimeix Correu electrònic
AL MI GOVERN D’ANDORRA


l’ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DE LA NATURA, there inscrita al Registre d’Associacions amb el número 173/2002, sildenafil tel 866 086, physician e-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ; L’Associació per a la Protecció d’Animals, Plantes i Medi Ambient (APAPMA), i Grup Rocafort,  i,

a l’empara de la Resolució acordada pel MI Govern en data 19 de setembre del 2007, passem a efectuar les següents al·legacions complementàries, en relació al Projecte número 0009/2005: “Desviació de Sant Julià de Lòria” 3r tram, mantenint la petició de suspensió de l’avançament de l’execució del referit projecte perquè l’evolució del mateix, i la seva construcció, poden causar perjudicis d’impossible reparació; i sol·licitant, a més, que el MI Govern sotmeti a consulta popular, mitjançant referèndum, la necessitat, utilitat i viabilitat de l’obra “Desviació de Sant Julià de Lòria”:

Primera: Els sotasignants continuen trobant-se en greu situació d’indefensió, vulneradora de llurs drets i dels col·lectius que representen, perquè no han accedit a cap nova documentació en relació a la consultada anteriorment, la qual és clarament insuficient.-

A la data del passat dia 17 d’octubre del 2007, els qui subscriuen es personaren al Ministeri d’Ordenament Territorial, sol·licitant, en mèrits de la Resolució acordada pel MI Govern el 19 de setembre proppassat, consultar la totalitat del projecte relatiu a la Desviació de Sant Julià de Lòria.

La persona que els atengué els indicà amablement que no existia cap altra documentació que la que els posava a disposició.

Segona: Mai ha existit cap coneixement exhaustiu del projecte de la “Desviació de Sant Julià de Lòria” perquè, mai, el mateix s’ha fet públic (si és que existeix).-

La Resolució del MI Govern del 19 de setembre del 2007 indica diverses ocasions en les quals, segons aquesta Decisió, s’hauria fet públic el projecte relatiu a la desviació i/o s’hauria donat informació sobre el mateix.

Els qui subscriuen lamenten haver de manifestar llur desacord en relació a aquesta posició, però han d’afirmar que mai hi ha hagut cap publicitat ni cap publicitació del projecte en sí, de desviació de Sant Julià de Lòria, en la seva totalitat, i de manera exhaustiva; ni per part de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, ni per part del MI Govern.

Tercera: La dinàmica anteriorment referida confirma que les administracions, ni la local, ni la general, no han respectat degudament el dret d’audiència dels ciutadans, ni els més mínims principis de participació ciutadana; més cruents encara per raó de la importància i de la magnitud del projecte.-

Continua vulnerat el dret a la informació dels ciutadans respecte al projecte referenciat, -projecte del qual es podria pregonar que és un dels de màxima magnitud i repercussions dels previstos executar de manera imminent-, com també continua vulnerat el dret a la participació ciutadana.

Malauradament, d’aquest projecte de contínua referència, es continua sense conèixer-ne l’abast exacte, i el contingut precís de les dues fases anteriors a la tercera.

Sols se sap que és un projecte amb enormes repercussions de tot ordre, algunes de francament nefastes, i amb conseqüències irreversibles.

I si bé les persones que subscriuen no neguen la necessitat d’estudiar una sistemàtica de desdoblament de la circulació al pas de la carretera general per la Parròquia de Sant Julià de Lòria, entenen que, de cap manera, el projecte de referència –com a mínim la tercera fase o tram del mateix que han pogut conèixer- és la solució adequada als problemes que s’han de resoldre. Doncs lluny d’aportar-hi millores, crea una problemàtica molt més greu i que revertirà de manera molt negativa a totes les generacions que vénen.

Aquest projecte de cap manera és respectuós amb les declaracions encara vigents respecte als aspectes d’actuació mediambientals afirmats pel Govern en el seu dia, en el sentit de que la  política mediambiental del Govern ha de regir-se pels principis de la prevenció, la integració dels paràmetres ambientals en el model de desenvolupament
econòmic i en totes les activitats humanes, l'especificitat nacional, l'optimització dels recursos i l'eficàcia en la gestió, l'ús de la tecnologia adequada, l'obtenció i l'intercanvi d'informació i l'educació, i la participació ciutadana.

A més de la participació ciutadana, punt en el qual insistirem a continuació, entenem que és absolutament indispensable, avui més que mai degut als canvis importants en curs, de tot ordre en general, i climàtics i mediambientals en particular, que el nostre Govern sigui respectuós amb la resta de principis referenciats, per tal de fer front als reptes actuals i de futur. Altrament, més que aportar solucions, estaríem creant gravíssims problemes, alguns que ni tan sols tindrien solució. Per tant és rigorosament necessari aprofundir en la oportunitat de portar a bon terme el projecte projectat.

Seria una llàstima que malmetessim per a res els nostre recursos naturals i el nostre entorn, a banda de fer un ús poc útil d’unes quantitats molt importants de diners, quan, realment, de veritat, existeixen solucions als problemes de circulació que es pretenen resoldre que són menys costoses i plenament efectives.
Quarta: Si quelcom comparteixen els qui subscriuen del contingut de la Resolució del MI Govern és que el projecte de contínua referència és d’abast nacional; per aquesta raó proposem que s’efectuï sobre el mateix una consulta popular d’abast a tots els ciutadans d’Andorra, mitjançant un referèndum.-

És procedent, al punt que es troba la situació, un cop constatada la manca de projecte, i dels aprofundiments necessaris, però també la total inexistència de possibilitat de coneixement, d’informació i de participació ciutadana; pal·liar com a mínim a aquest darrer aspecte.

Per aquesta raó, demanem que el MI Govern convoqui dins dels més breus terminis, tal i com va evocar no fa gaires dies a la premsa l’Hble. Cònsol Major de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, amb excel·lent criteri, una consulta ciutadana general, mitjançant un referèndum, per tal d’obtenir un pronunciament popular, amb coneixement de causa, sobre la necessitat, la utilitat i la viabilitat de l’obra “Desviació de Sant Julià de Lòria”.


Per tot el qual, al MI Govern d’Andorra,  


S O L . L I C I T E M :


Que tingui per presentades, en temps i forma deguts, les presents al·legacions al Projecte número 0009/2005: “Desviació de Sant Julià de Lòria” 3r tram, les admeti, previ ordenar però de manera immediata i urgent, la suspensió de l’avançament de l’execució del Projecte número 0009/2005: “Desviació de Sant Julià de Lòria” 3r tram, perquè l’evolució del mateix, i la seva construcció, poden causar perjudicis d’impossible o de difícil reparació; convoqui una consulta popular, mitjançant referèndum, sobre la necessitat, utilitat i viabilitat de l’obra “Desviació de Sant Julià de Lòria”.Sant Julià de Lòria, el 19 d’octubre del 2007.