Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
Koop bij voorkeur viagra aankoop cialis bij een nederlandstalige online apotheek. Deze week fabrieks leegverkoop Wij ruimen. But in some cases, de laagste prijsgarantie geldt voor prijzen die op hetzelfde tijdstip geldig zijn of waren. Sofie zei tegen haar moeder dat haar brood op de vloer gevallen was. Met hun actie wil Green Peace het feit dat er te veel vis gevangen wordt. Pay for your treatment using our secure card payment system.
Inici Notícies 24/10/07 Avui s'ha presentat una Sol·licitud d'Informació Pública. Projecte Naturlàndia

24/10/07 Avui s'ha presentat una Sol·licitud d'Informació Pública. Projecte Naturlàndia PDF Imprimeix Correu electrònic
Que

l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) i el Grup d’Amics de la Rabassa
tenen com a objectiu principal vetllar per la preservació i la conservació del patrimoni natural i cultural.

I.- Que tant l’ Associació com el Grup que representem, clinic com els seus socis i simpatitzants, illness som administrats del Principat d’Andorra, ed i, en mèrits del nostre dret a conèixer, a l’empara de l’article 42 del Codi de l’Administració, documents i informació administrativa, tant en benefici de l’Administració, com de l’ Associació i del Grup, com de llurs socis i simpatitzants, legitimats, per raó dels nostres objectius, a conèixer, i, si escau, a demanar legítimament davant la jurisdicció administrativa i fiscal, en relació a la documentació integrant dels actes administratius que s’estan duent a terme respecte al PROJECTE NATURLÀNDIA, perquè tenim interès, expectativa de dret i drets, vinculats amb els dits actes administratius, als termes de l’article 23 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal que regeix la legitimació per a demandar segons la jurisprudència dels tribunals andorrans, entre altres la Sentència de la Sala Administrativa del MI Tribunal Superior de Justícia 94-01 del 28 de març del 1994, el passat mes d’agost del 2007 vàrem adreçar una petició a aquest Hble. Comú, que ens va ser resposta per la Resolució número 2784/2007 del 12 de setembre del 2007, notificada el 26 de setembre següent, en mèrits de la qual, desprès de diverses vicissituds, vàrem poder prendre coneixement del projecte existent –suposadament amb tota la documentació que l’integra-, relatiu a NATURLÀNDIA, el dia 16 d’octubre del 2007, adonant-nos que el referit projecte havia estat aprovat per l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria el 26 de juny del 2007;

A l’encontre del dit projecte, del qual vàrem prendre coneixement a la data del 16 d’octubre dels corrents, ens reservem el dret de formular recurs d’alçada pels motius de nul·litat de ple dret de l’article 48 c) i d) del Codi de l’Administració, perquè entenem que no respecta ni compleix, segons el dit cos legal i nombrosa altra normativa que forma part de l’ordenament jurídic andorrà, el procediment legalment establert al seu respecte, tot infringint i vulnerant diverses normes;

II.- Que, sense perjudici del que precedeix, i prenent en consideració l’article 4.1 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, que disposa que les administracions públiques, en exercici de les seves competències, han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural d’Andorra i n’han de fomentar el coneixement, l’acreixement i la difusió; entre altres accions, han de donar suport a les entitats que el mantenen i el difonen; corresponent al Govern definir la política en matèria de patrimoni cultural i coordinar-ne les mesures de protecció; i compte tingut, a banda de les mancances del projecte aprovat el 26 de juny del 2007, segons el coneixement que se n’ha tingut el 16 d’octubre del 2007, i respecte a les quals ja s’ha efectuat l’oportuna reserva d’accions; del gran valor del patrimoni mediambiental i natural de La Rabassa, i, més encara, tenint en compte que al Primer Congreso Internacional sobre Geologia i Mineria en la ordenación del territorio y en el desarrollo, que va tenir lloc a Utrillas (Teruel, Aragón, España) del 4 al 6 de maig del 2007, va fer-se públic, per part d’estudiosos de reconegut prestigi i coneixedors del Principat d’Andorra, que existeix un jaciment paleontològic d’importància nacional a la partida de La Rabassa, que fins i tot sigui probablement únic al Principat d’Andorra; els qui subscriuen, s’acullen, amb caràcter d’urgència al previst per l’article 4.4 de la dita Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, i, pel present, exerciten, seguint el procediment establert pels articles 143 i 147.2 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, l’acció pública prevista per la normativa vigent i referenciada, atenent a la situació de perill i de destrucció imminent, de fet ja iniciada, del Bosc de La Rabassa com a bé integrant del patrimoni cultural d’Andorra;

III.- Que els qui subscriuen, a més d’estar activament legitimats per a portar a terme la present acció pública per raó de llurs inquietuds personals i funcions socials i associatives més amunt referenciades i finalitats de les Associacions i del Grup que representen, es senten en l’obligació ciutadana de comunicar a l’Administració la gravíssima circumstància que ja afectarà, i que, sense cap mena de lloc per al dubte, creixerà molt ràpidament al Bosc de la Rabassa, si no s’hi posa remei i no s’atura de manera immediata;

IV.- Que, a banda de respectar els restants procediments i condicions, nombroses i importants, relatives a l’explotació i instal·lació d’equipaments en sòl no urbanitzable (article 38 de la LGOTU i altres concordants), que es faran valer oportunament dins del marc del recurs d’alçada que es formularà contra l’acte administratiu d’aprovació del projecte de NATURLÀNDIA, pel que fa a l’exercici específic de la present acció pública emparada en l’article 4.4 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, s’indica, que, en quant a l’objecte, i segons l’article 1 de la Llei de constant referència, integren el patrimoni cultural d’Andorra els béns materials i immaterials relacionats amb la història o la cultura d’Andorra que, pels seus valors paleontològics, tenen un interès cultural; cosa que significa que el Bosc de La Rabassa, amb tots els fòssils que s’hi poden trobar i extreure dels seus jaciments, integra, als termes de l’article 3 de la mateixa Llei, el patrimoni arqueològic i paleontològic del Principat d’Andorra; un patrimoni paleontològic del qual han de tenir cura els comuns, en especial l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, i el Govern, vetllant per la seva protecció i la seva conservació, segons l’article 4 de la Llei; i fent aplicació, en concret, dels articles 13, 14, 23 i 25 de la referida Llei;

V.- Que, atenent a les característiques de l’indret en el qual l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria pretén implantar el projecte NATURLÀNDIA en general, i, com a pas inicial en l’execució del mateix, vistos els termes de contesta de la petició dels qui subscriuen, per la Resolució número  2784/2007 del 12 de setembre proppassat, efectuar la construcció de l’obra anomenada TOBOTRONC, tot el qual es porta a terme en ple Bosc de La Rabassa, en un indret o zona paleontològica; és imprescindible, als termes de l’article 14 de la Llei de contínua referència, que el Ministeri Titular de Cultura determini si les obres es poden portar a terme, lliurant en cas afirmatiu, l’oportuna autorització prèvia;

VI.- Que, havent-se constatat que no ha estat efectuada cap comunicació al Ministeri de Cultura de les obres del projecte NATURLÀNDIA en general, i del TOBOTRONC, com a inici de les mateixes, en particular; l’objectiu de la present acció pública és el d’obtenir que es procedeixi, de manera immediata i urgent, a l’aturada de qualsevol obra realitzada al Bosc de La Rabassa en construcció del projecte NATURLÀNDIA, i, més concretament, de la primera que es troba en curs de realització, el TOBOTRONC; per tal de que el Ministeri de Cultura en prengui l’oportú coneixement, i determini si dóna, o no, l’autorització preceptiva per tal de que les obres projectades es portin a terme; tot sense perjudici de la resta de procediments, i circumstàncies a tenir en compte per tal de que es pugui realitzar el projecte NATURLÀNDIA, incloent el TOBOTRONC;

VII.- Que la present acció, com ja s’ha dit, pel que fa al procediment, s’emmarca exactament, a l’empara de l’article 4.4 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, en l’article 147.2 de la LGOTU, el qual significa que, si aquest Hble. Comú no adopta les disposicions pertinents dins del termini de les quaranta-vuit hores següents desprès de prendre coneixement de la present sol·licitud, i no atura, cautelarment però de manera imminent i urgent, totes les obres que s’estan realitzant al Bosc de La Rabassa, construint el TOBOTRONC, i potser altres de menys envergadura, totes elles integrants del projecte NATURLÀNDIA, i no en dóna immediat coneixement al Ministeri de Cultura perquè el mateix en pronunciï en relació als jaciments paleontològics, i una autorització per a efectuar les dites obres que mai ha lliurat; els qui subscriuen formularan l’oportuna denúncia davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme.

Per tot això

DEMANEM:

Que, de manera provisional i cautelar, però urgent i immediata, es procedeixi a suspendre, sense més evolució, tots i cadascun dels actes d’execució que puguin trobar-se en curs, del projecte NATURLÀNDIA en general, i en concret s’aturi tot seguit l’avançament de l’obra de construcció del TOBOTRONC; per mentre l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria no obtingui l’autorització del Ministeri Titular de Cultura, preceptiva segons l’article 14 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, per a realitzar qualsevol obra o intervenció en la zona paleontològica del Bosc de La Rabassa.


Sant Julià de Lòria, el 24 d’octubre del 2007.