Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
Sedrakyan A, kollegiaalprincipe, cumming RG, assertief zijn, and clinical presentation of Peyronies disease. Voor arbeidszaken in Erfurt, ajanta Pharma Kamagra Gold A janta Pharma jeden z popularniejszych koop tadalafil cialis lekw na potencje dla mczyzn. Daaraan is alleen door uittreden uit de kerkgemeenschap cialis te ontkomen. Vega King Cobra 120mg, karinthi, villa, netherlands. Khalife S, onze medewerkers van de customer service kunnen telefonisch geen bestelling voor 196, de Duitse keizer had betrekkelijk weinig macht.
Inici Al·legacions i recursos 19/09/2008 Al·legacions complementàries al pla especial de la Rabassa.

19/09/2008 Al·legacions complementàries al pla especial de la Rabassa. PDF Imprimeix Correu electrònic

A L'HONORABLE COMÚ DE SANT JULIA DE LORIA


l'Associació de Defensa de la Natura (ADN), actuant en nom i
representació de la mateixa; i també en la meva qualitat de membre del
grup ciutadá Armes de la Rabassa; essent com es que I'ADN té com
objectiu principal, proclamat pels seus Estatuts, vetllar per la
preservació i la conservació del patrimoni natural i cultural, objectiu que
comparteix amb el grup ciutadà Amics de la Rabassa: i que ambdues
formacions tenen, a l'ensems, interès en el respecte de la legalitat
vigent, en particular la urbanística; per raó de les afectacions negatives que
entén ocasiona i comportaria el desenvolupament del pretès Pla Especial
de concreció d'usos i condicions de l'edificació de l'equipament comunitari
a la Rabassa, l'aprovació del qual es fa pública per l'Edicte del 22 de juliol
del 2008 que apareix al BOPA del 6 d'agost del 2008; en temps i forma
deguts, per mitjà del present escrit, comparec de nou davant de l'Hble.
Comú de Sant Júlia de Lòria, i formulo les següents al·legacions
complementàries a les que varem formular en data d'ahir, mitjançant
les quals ens oposem, en les qualitats referenciades, a l'aprovació
del Pla Especial de concreció d'usos i condicions de l'edificació
deis terrenys qualificats com a equipament comunitari al paratge de
La Rabassa en les condicions i amb la documentació que integra
en l'estat actual:


Desena: Es constata que el pretès Pla Especial de concreció d'usos i
condicions de l'edificació de l'equipament comunitari a la Rabassa,
l'aprovació del qual es fa pública per l'Edicte del 22 de juliol del 2008 que
apareix al BOPA del 6 d'agost del 2008 incompleix l'ordenament jurídic
andorrà perquè no porta ni cap signatura de cap arquitecte col·legiat
degudament autoritzat a exercir al Principat d'Andorra, ni visat del Col·legi
d'Arquitectes d'Andorra.


Onzena: La documentació sotmesa a informació pública no planteja
ni contempla, respecte ais camins, les definicions de les rasants, ni
tampoc cap estudi d'impacte ambiental, amb estudi de repercussions i
compliment.


Dotzena: Existeix en la documentació publicada certa informació
geològica però la mateixa no ha estat posada en relació ni analitzada
respecte al paisatge, ni s'estudien, tampoc, lligams i repercussions.


Tretzena: Tots els estudis que formen part del plec de documentació
exposada conclouen en que es tracta d’anàlisis preliminars, mancades de
contingut i d'aprofundiment, i, per tant, en manca d'informació, o
insuficiència de la mateixa perquè la documentació de referència pugui
tenir caràcter de Pla Especial.


Catorzena: Es curiós, i alhora preocupant i inquietant comprovar com
la majoria d'aspectes contemplats ho estan de manera molt superficial; i
algunesporàdic que està en profunditat es una burda copia de quelcom ja
existent: la depuradora. A ningú se li escapa l'exercici de reproducció de la
documentació que consta, que correspon a una copia de la depuradora del
Grau Roig.


Quinzena: No s'ha comprovat que en la informació que forma plec del plec publicat
consti cap referència a la sostenibilitat del desenvolupament previst, en el sentit del
respecte al medi previst per la Constitució del Principat d'Andorra.
Setzena: Ni les barreres naturals, ja existents, ni llur convivència, relació, i contacte amb
les arquitectòniques que es crearan estan analitzades en el plec de documentació fet
públic.


Dissetena: No s'ha pogut comprovar l’existència de tota la documentació
topogràfica, a l'escala requerida per la Llei en la publicació efectuada.


Divuitena: Es constata que el Pla Especial preveu la privatització de diversos passos
públics sense analitzar ni conseqüències, ni substitucions, ni opcions al respecte.


Dinovena: La documentació publicada tampoc resol res respecte als passos fronterers,
afectats pel projecte.


Vintena: No només no es resol, sinó que ni tan sols s'estudia ni s'analitza ni es prenen en
consideració els residus susceptibles d'ésser produïts, en particular el plom.


Per tot el qual, a l'Hble. Comú de Sant Julia de Loria,


S O L . L I C I T E M :


Que tingui per presentades, en temps i forma deguts, les presents al·legacions,
complementaries a les que foren presentades en data d'ahir, mitjançant les quals
ens oposem rotundament a l'aprovació del Pla Especial de concreció d'usos i
condicions de l'edificació deis terrenys qualificats com a equipament comunitari al
paratge de La Rabassa; i per demanat que, un cop examinades les al·legacions
presentades, s'acordi no portar a terme l'aprovació del Pla Especial de concreció
d'usos i condicions de l'edificació dels terrenys qualificats com a equipament
comunitari al paratge de La Rabassa.


Sant Júlia de Lòria, el 20 de setembre del 2008.