Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
Sindrome Premestruale, il corpo non sempre in grado di ripristinare da solo questo equilibrio di ormoni. Laspetto del prodotto pu differire levitra senza ricetta italia dalle foto. Il dosaggio pi comune di Clomid di 50 mg da assumere per cinque giorni. Il Clomifene, quando prendere clomid, si consiglia di consultare un medico prima di utilizzare il farmaco. Clomid in farmacia serve ricetta stimola lovulazione nelle donne. Ottica, prezzo e Offerte Quanto Costa Clomid.
Inici Al·legacions i recursos 19/09/2008 AMICS DE LA RABASSA I L'ADN PRESENTEM AL·LEGACIONS AL PLA ESPECIAL DE LA RABASSA.

19/09/2008 AMICS DE LA RABASSA I L'ADN PRESENTEM AL·LEGACIONS AL PLA ESPECIAL DE LA RABASSA. PDF Imprimeix Correu electrònic

A L’HONORABLE COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA


l'Associació de Defensa de la Natura (ADN) inscrita en el registre
d'Associacions amb el número 173/2002 en nom i representació de la mateixa, i
el grup ciutadà Amics de la Rabassa, actuant en nom i interès propis, i també
en nom, interès i representació del referit grup ciutadà; essent com és que
l’ADN té com objectiu principal, proclamat pels seus Estatuts, vetllar per la
preservació i la conservació del patrimoni natural i cultural, i que el Grup Amics
de la Rabassa també comparteix aquesta finalitat; a més de llur interès en el
respecte de la legalitat vigent, en particular la urbanística; per raó de les
afectacions negatives que entenen ocasiona i comportarà el desenvolupament
del pretès Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació de
l’equipament comunitari a la Rabassa, l’aprovació del qual es fa pública per
l’Edicte del 22 de juliol del 2008 que apareix al BOPA del 6 d’agost del 2008; en
temps i forma deguts, per mitjà del present escrit, compareixem davant de
l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, i formulem les següents al·legacions
mitjançant les quals ens oposem a l’aprovació del Pla Especial de
concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com
a equipament comunitari al paratge de La Rabassa en les condicions i
amb la documentació que integra en l’estat actual:


Primera: L’Honorable Comú de Sant Julià de Lòria no dóna correcte
compliment al que disposa l’article 115.3 de la Llei General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme, d’ara endavant LGOTU, perquè l’acord adoptat per la
Corporació local en data 9 de juliol pel qual s’impulsa la formulació i la
tramitació, fins a la seva aprovació definitiva, del Pla Especial de concreció
d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament
comunitari (clau E, tipus d) al paratge de La Rabassa, no està degudament
motivat com hauria d’ésser als termes del precepte referenciat; cosa que és
essencial per a la validesa de l’acte; doncs la motivació, com ve retenint la
jurisprudència, no es compleix amb la simple indicació de preceptes, com conté
l’acord publicat el 16 de juliol del 2008; sinó que vol l’exposició dels fets que
l’Administració té en compte per decidir i l’explicació raonada de les normes
jurídiques en que es basa. La motivació s’erigeix, així, en l’element essencial
per a la validesa de l’acte administratiu; i la seva manca o insuficiència pot
provocar l’anul·lació de l’acte, en la mesura que, d’una banda, vulnera el
disposat per la llei, en l’ocurrència, l’article 115.3 de la LGOTU; i, d’altra banda,
situa els ciutadans en una clara posició d’indefensió.


Segona: L’anomenat Pla Especial de concreció d’usos i condicions de
l’edificació dels terrenys qualificats com a equipament comunitari (clau E, tipus
d) al paratge de La Rabassa, no pot concebre’s, com la memòria justificativa
posada a exposició pública explica, com el Pla Especial del Sistema
d’equipaments comunitaris Naturlàndia; ni tampoc com, dins i des d’una mena
de nebulosa, l’aprovació del projecte Naturlàndia i/o dels “tràmits legals que
siguin oportuns per a portar a terme l’execució del projecte Naturlàndia”; doncs
el Pla Especial fet públic no pot pretendre anar més enllà del que el seu títol
indica: el de concretar els usos i condicions de l’edificació dels terrenys
qualificats com a equipament comunitari (clau E, tipus d); i no pot estendre’s a
tot el “paratge de La Rabassa”, sinó que ha de cenyir-se als indrets i superfícies
contemplats pel POUP com els predestinats a equipaments pel propi Pla
parroquial.


Tercera: Així doncs, les successives aprovacions intervingudes per part de
l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria no comporten sinó la definició d’actuació en
un sentit especial, específic i excepcional, però de definició tècnica cenyida als
espais prèviament contemplats pel POUP, ubicats en sòl comunal, qualificat de
no urbanitzable; i molt més restringit i restrictiu encara que els plans especials
impulsats per l’òrgan comunal.


Quarta: El suposat Pla Especial aprovat per l’Hble. Comú de Sant Julià de
Lòria hauria d’ésser estrictament respectuós del que preveu l’article 117 de la
LGOTU que, tot contemplant el contingut, la redacció i l’aprovació dels plans
especials, precisa que els mateixos han de contenir la justificació, la precisió i
la informació documental que en permetin l'aprovació i l'execució posterior, i en
tot cas la mateixa que és exigida per als plans parcials. I es constata que el Pla
Especial posat a informació pública no conté la totalitat de la documentació
prevista per l’article 109 de la LGOTU, i els desenvolupaments continguts al
Reglament Urbanístic; i la que conté és poc precisa, i no abasta les activitats
que d’altra banda, es dedueix que es duran a terme.
Entre altres, els plànols i memòries tècniques dels traçats i característiques de
les galeries tècniques i de les xarxes de subministrament d'aigua, depuració,
clavegueram, aigües pluvials, energia elèctrica, telèfon i tots els altres serveis
previstos en el Pla és únicament el referit al camp de neu; i, pel que fa al
període de les obres, no existeix cap calendari de les etapes d'execució
projectades.
D’altra banda, no queden clares les superfícies exactes contemplades pel Pla
Especial per raó de la confusió creada per la documentació feta pública.
Igualment semblen excessius els límits d’edificabilitat proposats en les àrees
d’ocupació principal, que totalitzen 46.380 m2 de superfície construïda en
paratges alpins tan fràgils.
Cinquena: El principi posat pel legislador en relació al sòl no urbanitzable és el
de la prohibició de la modificació de l’estat natural del terreny; i l’aprovació d’un
Pla Especial comporta el dret a urbanitzar segons preveu l’article 17 de la
LGOTU.
I en l’indret en el qual es situa la previsió posada a informació pública, cal dir
que la intervenció és particularment important, gravosa per al medi –perquè el
desfigurarà completament i per sempre-, i, a més, irreversible; cosa que
significa que si, sempre, s’ha de respectar la legalitat urbanística vigent i seguir
els preceptes legals corresponents de manera escrupolosa, més encara cal ferho
al paratge de La Rabassa, per raó de la seva excepcional riquesa.


Sisena: De la documentació sotmesa a informació pública n’apareix que es
preveu modificar l’estat actual del terreny, amb importantíssims moviments de
terres; pel qual són necessaris informes específics d’impacte ambiental i de
medi ambient que no consten en el dossier fet públic.

Setena: Cal insistir en que l’evolució del que s’anomena Pla Especial, que ha
estat exposat, de cap manera es podria tenir per l’aprovació del que es coneix
com projecte Naturlàndia, amb tota la seva magnitud i extensió, accessos,
implantacions i edificis
Com sigui que la tramitació de l’expedient administratiu exposat no és, de cap
manera, suficient per a procedir a l’execució del projecte Naturlàndia; ni conté
tot el projecte de Naturlàndia, pel que es desprèn.
El propi projecte té unes magnituds que els al·legants entenen gens adequades
al paratge de La Rabassa on es pretén implantar.
Tanmateix, com ja s’ha dit, no estan clares cap de les superfícies d’afectació.


Vuitena: Si del projecte Naturlàndia és tracta, havent-se demostrat que el
mateix ocupa molta més extensió que la contemplada pel que es presenta com
un Pla Especial, i en la major part de la seva superfície sobre sòl no
urbanitzable fora dels espais previstos per a equipaments, no es poden establir,
com intenta fer-ho l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria en la documentació que
publica, les connexions que crea, donant una mena de vist-i-plau tàcit al dit
projecte Naturlàndia.
I si es tracta de definir la concreció dels usos i de les condicions de l’edificació
dels terrenys qualificats com a equipament comunitari (clau E, tipus d) al
paratge de La Rabassa, també és incompleta la documentació feta pública.
En qualsevol cas, els documents publicats no contenen ni suficient concreció,
ni tenen suficient contingut com perquè puguin ser considerats un Pla Especial
complint amb els requisits que marca la Llei.
És molt greu que ni tan sols contingui un avantprojecte director, i és agosarat
fer constar que ja s’elaborarà amb posterioritat; perquè això vulnera frontalment
els principis constitucionals de legalitat, de seguretat jurídica, de responsabilitat
dels poders públics i d’interdicció de tota arbitrarietat.


Novena: L’entorn mediambiental rebria agressions irreversibles si es portessin
a terme les previsions contingudes per la documentació publicada; una
documental que, insistim, no constitueix, ni de molt, un Pla Especial.
Pel que fa a l’entorn, pròpiament, paisatgístic, les afectacions són molt greus, i
gens valorades. Els danys seran irreversibles comportant la pèrdua de prats
alpins fràgils i poc abundants, i amb afectació profunda i definitiva de la
biodiversitat avui existent en aquests territoris.
Pel que fa als aqüífers, és també gravíssima la situació perquè no es valoren ni
s’inventarien els punts de partida, ni, tampoc, es preveu cap resultat final.
També s’afirma que els pous de Conangle proveiran l’aigua de consum per les
instal·lacions, però no s’especifiquen els perímetres de protecció dels pous,
com ho requereix la Llei de policia i protecció de les aigües, del 31 de
juliol de 1985.
Finalment, pel que fa a la fauna, s’estan preparant danys irreversibles, com els
que resulten de la valoració del llistat que s’annexa.


Per tot el qual, a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria,


S O L . L I C I T E M :


Que tingui per presentades, en temps i forma deguts, les presents
al·legacions mitjançant les quals ens oposem rotundament a l’aprovació
del Pla Especial de concreció d’usos i condicions de l’edificació dels
terrenys qualificats com a equipament comunitari al paratge de La
Rabassa; i per demanat que, un cop examinades les al·legacions
presentades, s’acordi no portar a terme l’aprovació del Pla Especial de
concreció d’usos i condicions de l’edificació dels terrenys qualificats com
a equipament comunitari al paratge de La Rabassa.
Sant Julià de Lòria, el 19 de setembre del 2008.