Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
Viagra, seulement de vraies critiques, a new metastudy finds, no greater efficacy was achieved with oral doses higher than the maximum recommended dose. Premirement, vous pouvez commander du Viagrasans ordonnance pralable de votre mdecin traitant.
. Un Cialis 100mg Comprims, ouvert toute l anne, commandez et achetez. Changes in color vision runny or stuffy nose. Belgique et Suisse, cialis recette supplement, kamagra en ligne sans ordonnance et obtenez exactement ce que vous recherchez auprs d un fournisseur fiable. achat de viagra
Inici Al·legacions i recursos 26/10/07 Denúncia a la Comissió Tècnica d'Urbanisme. Naturlàndia

26/10/07 Denúncia a la Comissió Tècnica d'Urbanisme. Naturlàndia PDF Imprimeix Correu electrònic
A LA COMISSIÓ TÈCNICA D’URBANISMEL’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN), cure i el GRUP AMICS DE LA RABASSA, shop compareixem davant d’aquesta Comissió, i, com millor en Dret escaigui, en temps i forma deguts, a l’empara del disposat per l’article 147.2 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (d’ara endavant LGOTU), i de l’article 4.4 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, FORMULEM DENÚNCIA DAVANT LA COMISSIÓ TÈCNICA D’URBANISME en els mateixos termes de la sol·licitud que vàrem adreçar a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria fa quaranta-vuit hores, exactament el proppassat dia 24 d’octubre del 2007, a les 11 hores, fotocòpia de la qual s’aporta, juntament amb el document que l’acompanyà, assenyalada com document número 1; en base als següents:


FETS I CONSIDERACIONS DE DRET:


Primer.-


Que tant les Associacions com el Grup que representem, com els seus socis i simpatitzants, som administrats del Principat d’Andorra, i tenim com objectiu i finalitat vetllar per la preservació i la conservació del patrimoni natural i  cultural;

Que, en mèrits en mèrits del nostre dret a conèixer, a l’empara de l’article 42 del Codi de l’Administració, documents i informació administrativa, tant en benefici de l’Administració, com de les Associacions i del Grup, com de llurs socis i simpatitzants, legitimats, per raó dels nostres objectius, a prendre coneixement, i, si escau, a demanar legítimament davant la jurisdicció administrativa i fiscal, en relació a la documentació integrant dels actes administratius que s’estan duent a terme respecte al PROJECTE NATURLÀNDIA, perquè tenim interès, expectativa de dret i drets, vinculats amb els dits actes administratius, als termes de l’article 23 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal que regeix la legitimació per a demandar segons la jurisprudència dels tribunals andorrans, entre altres la Sentència de la Sala Administrativa del MI Tribunal Superior de Justícia 94-01 del 28 de març del 1994, el passat mes d’agost del 2007 vàrem adreçar una petició a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, que ens va ser resposta per la Resolució número 2784/2007 del 12 de setembre del 2007, notificada el 26 de setembre següent, fotocòpia de la qual s’aporta assenyalada amb el número 2, en mèrits de la qual, desprès de diverses vicissituds, vàrem poder prendre coneixement del projecte existent –suposadament amb tota la documentació que l’integra-, relatiu a NATURLÀNDIA, el dia 16 d’octubre del 2007, adonant-nos que el referit projecte havia estat aprovat per l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria el 26 de juny del 2007;

Que a l’encontre del dit projecte, del qual vàrem prendre coneixement a la data del 16 d’octubre dels corrents, ens reservem, a més de la present, totes les altres accions que apareguin escaients per a preservar l’interès mediambiental, general i públic.


Segon.-

Seguint les disposicions de l’article 4.1 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, que disposa que les administracions públiques, en exercici de les seves competències, han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural d’Andorra i n’han de fomentar el coneixement, l’acreixement i la difusió; entre altres accions, han de donar suport a les entitats que el mantenen i el difonen; corresponent al Govern definir la política en matèria de patrimoni cultural i coordinar-ne les mesures de protecció; i compte tingut, a banda de les mancances del projecte aprovat el 26 de juny del 2007, segons el coneixement que se n’ha tingut el 16 d’octubre del 2007–per les quals ens hem reservat el dret a reclamar-; del gran valor del patrimoni mediambiental i natural de La Rabassa, i, més encara, tenint en compte que al Primer Congreso Internacional sobre Geologia i Mineria en la ordenación del territorio y en el desarrollo, que va tenir lloc a Utrillas (Teruel, Aragón, España) del 4 al 6 de maig del 2007, va fer-se públic, per part d’estudiosos de reconegut prestigi i coneixedors del Principat d’Andorra, que existeix un jaciment paleontològic d’importància nacional a La Rabassa, que fins i tot probablement tingui característiques úniques; els qui subscrivim, acollint-nos amb caràcter d’urgència al previst per l’article 4.4 de la dita Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, vàrem formular seguint el procediment establert pels articles 143 i 147.2 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, prop de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria (document número 2) l’acció pública prevista per la normativa vigent i referenciada, atenent a la situació de perill i de destrucció imminent, de fet ja iniciada, del Bosc de La Rabassa com a bé integrant del patrimoni cultural d’Andorra.

Desprès de transcorregudes quaranta-vuit hores a comptar del moment de la seva presentació, la sol·licitud adreçada per raó d’aquesta situació de perill i de destrucció imminent, en curs, del Bosc de La Rabassa com a bé integrant del patrimoni cultural d’Andorra, i indret que acull jaciments paleontològics, no ha estat contestada, ni tampoc les obres han estat aturades, ni, tampoc, al saber dels qui subscriuen, l’Hble. Comú ha obtingut cap autorització del Ministre de Cultura per a continuar-les.

Tercer.-

En termes generals, tota persona té dret a posar en coneixement de l’Administració, mitjançant l’oportuna denúncia, els fets que poden constituir una infracció a la legalitat urbanística.

En el present cas, fa falta una reacció urgent, perquè la manca de respecte a la legalitat, en l’ocurrència, la manca d’autorització –preceptiva- del Ministre de Cultura per poder efectuar obres en un indret on hi ha jaciments paleontològics, és molt més que una simple vulneració de la normativa urbanística –que també ho és-; sinó que es tracta d’una actuació que, a més de portar conseqüències altament nefastes, en durà d’irreversibles per la història i la identitat del Principat d’Andorra.

Els qui subscrivim, a més d’estar legitimats per a portar a terme la present acció, tal i com vàrem posar de relleu davant l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, consta en la sol·licitud còpia de la qual hem aportat assenyalada amb el número 1, i donem per reproduït i reiterem, entenem que tenim deure i obligació, ara ja, desprès de la manca de reacció –prescrita per la llei, de posar en coneixement del Ministeri de Cultura la pretensió d’efectuar obres en indrets de jaciments paleontològics- de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, en el termini fixat per l’article 47.2 de la LGOTU, de denunciar la situació de l’obra en curs al Bosc de La Rabassa, ja començada fa unes setmanes; una obra que deu aturar-se a la major brevetat, per mentre intervé el Ministeri de Cultura, per analitzar si pot, o no, donar algun tipus d’autorització; i també per determinar quines intervencions efectua en protecció dels jaciments paleontològics.


Quart.-

La present acció, ara denúncia davant la manca de reacció de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, s’empara emparada en l’article 4.4 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra.

Reposa en el fet que, segons l’article 1 de la Llei de constant referència, integren el patrimoni cultural d’Andorra els béns materials i immaterials relacionats amb la història o la cultura d’Andorra que, pels seus valors paleontològics, tenen un interès cultural; cosa que significa que el Bosc de La Rabassa, amb tots els fòssils que s’hi poden trobar, estudiar, analitzar, i, eventualment, extreure, dels seus jaciments, integra, als termes de l’article 3 de la mateixa Llei, el patrimoni arqueològic i paleontològic del Principat d’Andorra; un patrimoni paleontològic del qual han de tenir cura els comuns, en especial l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, i el Govern, vetllant per la seva protecció i la seva conservació, segons l’article 4 de la Llei; i fent aplicació, en concret, dels articles 13, 14, 23 i 25 de la referida Llei.Cinquè.-

Atenent a les característiques del territori o superfície en els quals l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria pretén implantar el projecte NATURLÀNDIA en general, i, com a pas inicial en l’execució del mateix, vistos els termes de contesta de la petició dels qui subscriuen, per la Resolució número  2784/2007 del 12 de setembre proppassat (document número 2), efectuar la construcció de l’obra anomenada TOBOTRONC, tot el qual es porta a terme en ple Bosc de La Rabassa, en un indret o zona paleontològica; és imprescindible, als termes de l’article 14 de la Llei de contínua referència, que el Ministeri Titular de Cultura determini si les obres es poden portar a terme, lliurant en cas afirmatiu, l’oportuna autorització prèvia.

Doncs l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, encara que disposi d’àmplies competències en sí, no les pot utilitzar d’una manera discrecional, ni, menys encara, arbitrària, que li permeti decidir en cada cas si adopta o no les mesures necessàries per tal d’assegurar l’efectivitat de les disposicions urbanístiques, i altres com la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, que són obligatòries, tal i com va afirmar, entre altres, la Sentència de la Sala Administrativa del MI Tribunal Superior de Justícia del 25 de març del 1998, tant per a ella com per als ciutadans. Així resulta, igualment, del principi d’igualtat en l’aplicació de la Llei, que garanteix l’article 6 de la Constitució, en un Estat de Dret com el Principat d’Andorra.


Sisè.-

Així, doncs, havent-se constatat abastament que no ha estat efectuada cap comunicació al Ministeri de Cultura de les obres del projecte NATURLÀNDIA en general, ni del TOBOTRONC en particular, com a inici de les mateixes; l’objectiu de la present denúncia és el d’obtenir que es procedeixi, de manera immediata i urgent, a l’aturada de totes les obres realitzades al Bosc de La Rabassa en construcció del projecte NATURLÀNDIA, i, més concretament, de la primera que es troba en curs de realització, el TOBOTRONC; per tal de que el Ministeri de Cultura en prengui l’oportú coneixement, i determini si dóna, o no, l’autorització preceptiva per tal de que les obres projectades es portin a terme.


Per tot el qual, a la Comissió Tècnica d’Urbanisme, a l’empara de la normativa citada,DEMANEM:


Que, previ prendre el degut coneixement de la present denúncia i documentació que l’acompanya, de manera provisional i cautelar, però urgent i immediata, cursi ordre a l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria, perquè suspengui, sense més evolució, tots i cadascun dels actes d’execució que es troben en curs, materialitzats per obres, al Bosc de La Rabassa, en treball del projecte NATURLÀNDIA en general, i en concret pari tot seguit l’avançament de l’obra de construcció del TOBOTRONC; tot per mentre no es produeixi la intervenció i degut coneixement del Ministeri de Cultura, i l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria no obtingui l’autorització d’aquest Ministeri Titular de Cultura, preceptiva segons l’article 14 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, per a realitzar qualsevol obra o intervenció en la superfície o territori, zona paleontològica, del Bosc de La Rabassa.


Sant Julià de Lòria, el 26 d’octubre del 2007.